Google

   
 
  Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych

Regulamin zawodów sportowo � pożarniczych.

 

1. CEL ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH1.1. Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:

ˇ  mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

ˇ  ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,

ˇ  popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

ˇ  przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Podział zawodów sportowo-pożarniczych.

Zawody sportowo-pożamicze organizowane są jako zawody:

ˇ  gminne,

ˇ  powiatowe,

ˇ  wojewódzkie,

ˇ  krajowe,

ˇ  pucharowe, memoriałowe i inne.

2.2. Częstotliwość organizowania zawodów.

Zalecana jest następująca częstotliwość przeprowadzania zawodów:

ˇ  gminne - co roku - organizatorem jest Zarząd Gminny ZOSP RP i Komenda Powiatowa PSP przy współudziale samorządu gminnego,

ˇ  powiatowe - co 2 lata - organizatorem jest Zarząd Powiatowy ZOSP RP i Komenda Powiatowa (Miejska) PSP przy współudziale Starostwa Powiatowego oraz samorządów gminnych,

ˇ  wojewódzkie - co 4 lata - organizatorem jest Zarząd Wojewódzki ZOSP RP i Komenda Wojewódzka PSP,

ˇ  krajowe - co 4 lata - organizatorem jest Zarząd Główny ZOSP RP i Komenda Główna PSP.

Terminy przeprowadzania zawodów gminnych, powiatowych i wojewódzkich ustalają organizatorzy w swoich planach działalności. Zawody wojewódzkie powinny odbyć się nie później niż jeden miesiąc przed zawodami krajowymi. Organizatorzy zawodów na kwartał przed planowanym terminem powiadamiają komendy PSP wyższego szczebla o ich terminie i miejscu rozgrywania.

UWAGA:


Możliwe jest organizowanie dodatkowych zawodów (puchary, memoriały), lecz nie mogą one stanowić eliminacji do zawodów wyższego szczebla.


2.3. Sposób kwalifikowania zespołów do zawodów.
2.3.1. W zawodach gminnych do startu dopuszcza się wszystkie drużyny działające na tym terenie.

2.3.2. Do zawodów powiatowych kwalifikują się:

ˇ  zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych,

ˇ  zwycięzcy zawodów gminnych.

2.3.3. Do zawodów wojewódzkich kwalifikują się:

ˇ  zwycięzcy poprzednich zawodów wojewódzkich,

ˇ  zwycięzcy zawodów powiatowych.

2.3.4. Do zawodów krajowych kwalifikują się:

ˇ  zwycięzcy poprzednich zawodów krajowych,

ˇ  zwycięzcy zawodów wojewódzkich.

2.3.5. Do zawodów pucharowych, memoriałowych i innych zespoły kwalifikowane są wg odrębnych zasad.

UWAGA:


W przypadku, gdy zwycięzca poprzednich zawodów określonego szczebla zajmie I miejsce w zawodach eliminacyjnych, do zawodów wyższego szczebla dopuszczone zostają jednostki, które w eliminacjach zajęły II miejsce. Komendant (powiatowy /wojewódzki) może dodatkowo dopuścić do startu w zawodach (powiatowych /wojewódzkich) jednostki, które w zawodach niższego szczebla zajęty II lub III miejsca w swoich grupach.

2.4. Sprzęt stosowany w zawodach.
Sprzęt używany podczas zawodów sportowo-pożarniczych musi być znormalizowany (typowy), stosowany w ochronie przeciwpożarowej (niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek przeróbek w sprzęcie). Startujące w zawodach drużyny powinny być wyposażone we własny sprzęt zgodnie z wymogami danej konkurencji. Drużyny wykonują ćwiczenia na sprzęcie o jednakowych parametrach, określonych przez organizatora zawodów.

2.5. Ubiór zawodników.

2.5.1. Drużyny posiadają jednolite ubiory i uzbrojenie osobiste:

ˇ  hełm typowy,

ˇ  umundurowanie (typu "moro", ubranie koszarowe lub kombinezony),

ˇ  obuwie - buty na twardej podeszwie z cholewką powyżej kostki, wzmocnione trzewiki skórzane z podwyższoną cholewką lub skutery - nie dopuszcza się obuwia sportowego,

ˇ  pas bojowy bez podpinki, zatrzaśnika i toporka.2.5.2. Rodzaj ubioru i obuwia na zawodach określa organizator kierując się zasadą jednolitości i estetycznego wyglądu zawodników oraz zapewnienia jednakowych warunków startu.

3. UCZESTNICY ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH


3.1. Podział na grupy.

Startujące w zawodach drużyny występują w 2 grupach:

ˇ  Grupa "A"- męskie drużyny pożarnicze - wiek powyżej 18 lat (dopuszcza się młodzież od 16 lat, z wyjątkiem funkcji mechanika i dowódcy).

ˇ  Grupa "C"- kobiece drużyny pożarnicze (wiek powyżej 16 lat).

3.2. Skład drużyny.

3.2.1. Skład drużyny grupa "A"

ˇ  drużyna składa się z 9 osób (8 zawodników, w tym dowódca oraz jeden zawodnik rezerwowy):

ˇ  dowódca drużyny,

ˇ  przodownik roty I,

ˇ  pomocnik przodownika roty l,

ˇ  przodownik roty II,

ˇ  pomocnik przodownika roty II,

ˇ  rozdzielaczowy,

ˇ  łącznik,

ˇ  mechanik,

ˇ  jeden zawodnik rezerwowy.

3.2.2. Skład drużyny grupa "C"

drużyna składa się z 10 osób (8 zawodniczek, w tym dowódca oraz jedna zawodniczka rezerwowa i mężczyzna w wieku powyżej 18 lat z danej OSP, którego zadaniem jest obsługa motopompy):

ˇ  dowódca drużyny,

ˇ  przodownik roty I,

ˇ  pomocnik przodownika roty I,

ˇ  przodownik roty II,

ˇ  pomocnik przodownika roty II,

ˇ  rozdzielaczowy,

ˇ  łącznik,

ˇ  mechanik,

ˇ  zawodniczka rezerwowa,

ˇ  obsługujący motopompę.

3.3. Oznaczenia zawodników.

Zawodnicy noszą podczas trwania zawodów oznaczenia pełnionych funkcji. Oznaczenia noszone na piersiach i plecach mają kształt kwadratu o boku 30 cm i wyglądają w sposób następujący:Lp.

Funkcja

Oznaczenie

Symbol

1.

Dowódca drużyny

Czarne koło o średnicy 20 cm na białym tle

2.

Przodownik roty I

Czarny okrąg o średnicy 20 cm i grubości 3,5 cm wypełniony od dołu do połowy czarnym kolorem na czerwonym tle

3.

Pomocnik Przodownika roty I

Czarny okrąg o średnicy 20 cm i grubości 3,5 cm na czerwonym tle

4.

Przodownik roty II

Jak przodownik roty I, lecz na niebieskim tle

5.

Pomocnik Przodownika roty II

Jak pomocnik przodownika roty I, lecz na niebieskim tle

6.

Rozdzielaczowy

Jak przodownik roty I, lecz na żółtym tle

7.

Łącznik

Czarny okrąg o średnicy 20 cm i grubości 3,5 cm w środku czarne koło o średnicy 5cm, na białym tle

8.

Mechanik / Obsługujący motopompę w gr. C

Czarny okrąg o średnicy 20 cm i grubości 3,5 cm w środku dwie skrzyżowane bleki o szerokości 3,5 cm na białym tle


3.4. Oznaczenia osób funkcyjnych.
Osoby funkcyjne oznaczone są stosownymi identyfikatorami.


4. KONKURENCJE ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH

 

Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane są w 2 konkurencjach:

ˇ  ćwiczenie bojowe,

ˇ  sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

4.1. ĆWICZENIE BOJOWE (GRUPA "A" i "C")

 

4.1.1. Konkurencja ćwiczenie bojowe obejmuje:

1.       dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu (podestu),

2.       zbudowanie linii ssawnej,

3.       zbudowanie linii głównej z 2-ch odcinków W-75,

4.       zbudowanie 2-ch linii gaśniczych (po 2 odcinki W-52 każda),

5.       ruchomienie motopompy i zassanie wody,

6.       podanie 2-ch prądów wody ze stanowisk gaśniczych,

7.       przewrócenie pachołków, obrócenie /złamanie tarczy prądem wody.

4.1.2. Sprzęt do konkurencji ćwiczenie bojowe.

4.1.2.1. Sprzęt wyposażenia toru:

ˇ  zbiornik wodny - 1 szt.

ˇ  pojemność minimalna 0,8 m3,

ˇ  ściany pionowe o wysokości 80-90 cm (lustro wody na wys. 80 cm),

ˇ  podest drewniany (2 x 2 m) - 1 szt.,

ˇ  wysokość do 10 cm,

ˇ  pachołki o średnicy 15 cm. - 4 szt.,

ˇ  Nr 1 - wysokość - 60 cm,

ˇ  Nr 2 - wysokość - 100 cm,

ˇ  Nr 3 - wysokość - 40 cm,

ˇ  Nr 4 - wysokość - 120 cm,

ˇ  tarcza obrotowa / łamana - 1 szt.,

ˇ  średnica -15 cm,

ˇ  środek tarczy na wysokości 150 cm.

4.1.2.2. Sprzęt drużyny na podeście, zasady jego ułożenia:

 

Lp.

Wyszczególnienie sprzętu

Ilość szt.

1.

Motopompa

1

2.

Wąż ssawny W-110, dł. 2,4 m.

2

3.

Wąż tłoczny W-75, dł. 20 m. ą 0,5 m
- zwinięty w krąg podwójny

2

4.

Wąż tłoczny W-52, dł. 20 m. ą 0,5 m
- zwinięty w krąg podwójny

4

5.

Prądownica zwykła, średnia pyszczka 12 ą 12,5 mm

2

6.

Rozdzielacz

1

7.

Smok ssawny kompletny

1

8.

Klucze do łączników

2


Z chwilą postawienia motopompy na podeście silnik musi być zgaszony i nie można go uruchamiać do czasu rozpoczęcia ćwiczenia. Nasady motopompy mogą być otwarte. Zawodnicy układają sprzęt na podeście w dowolny sposób, klucze do łączników mogą leżeć na innym sprzęcie (z wyjątkiem motopompy). Poza podest mogą wystawać jedynie węże ssawne (nie więcej jednak niż 40 cm). Sprzęt nie może być ze sobą połączony, a łączniki nie mogą się ze sobą stykać.
Drużyna może posiadać rezerwowe węże (po jednym odcinku) W-75 i W-52, które przed startem układa w pobliżu podestu.

4.1.3. Tor do konkurencji
Długość toru 92 m, szerokość 20 m.
Podest ustawiony jest na torze w taki sposób, aby jego środek znajdował się w odległości 10 m od linii bocznych toru i linii wyznaczającej początek toru.
Zbiornik wodny ustawiony w jednej linii (bliższej linii startu) z podestem w odległości 3 m od lewej jego krawędzi.
Na 85 m toru znajduje się linia stanowisk prądowników, wyznaczona linią o szerokości 5 cm, poprzecznie do osi toru.

Na 90 m. toru ustawione są:

ˇ  w odległości 5 m od lewej linii bocznej - tarcza obrotowa / łamana,

ˇ  w odległości 3,5 m od prawej linii bocznej - pachołek Nr 4,

ˇ  w odległości 6,5 m od prawej linii bocznej - pachołek Nr l,

Na 91 m. toru ustawione są:

ˇ  w odległości 4,5 m od prawej linii bocznej - pachołek Nr 3,

ˇ  w odległości 5,5 m od prawej linii bocznej - pachołek Nr 2.

Linie startu w konkurencji wyznaczają: linia początkowa i prawa boczna linia toru.
Ilość torów do ćwiczenia bojowego ustalana jest przez organizatora zawodów, stosownie do liczby uczestniczących drużyn.

4.1.4. Przebieg konkurencji
Drużyna w uzbrojeniu osobistym ustawia się w kolejności pełnionych funkcji przed linią startu. Dowódca drużyny melduje sędziemu o gotowości do rozpoczęcia ćwiczenia. Po otrzymaniu zgody słowem "rozpoczynać" dowódca wydaje rozkaz: "stanowisko wodne przy zbiorniku, rozdzielacz na wysokości dwóch odcinków W-75, linie gaśnicze z dwóch odcinków W-52, rota I obrócenie/złamanie tarczy, rota II przewrócenie pachołków, na linię startu w lyt rozejść się". Wydanie błędnego rozkazu lub niewłaściwy rozkaz traktowany jest jako błąd ("Niewłaściwe wydanie rozkazu"). Zawodnicy w dowolny sposób zajmują miejsca na jednej lub dwóch liniach startowych i oczekują na znak /sygnał/ sędziego startowego.

UWAGA:

 

Komendy i sygnały sędziego startowego przy rozpoczęciu ćwiczenia:

ˇ  przy wykorzystaniu komendy słownej i chorągiewki.
Uniesienie chorągiewki ponad głowę oznacza przygotowanie do startu. Następnie pada komenda "gotów". Po kilku sekundach z równoczesnym opuszczeniem chorągiewki sędzia startowy wypowiada "start",

ˇ  przy wykorzystaniu komendy słownej i pistoletu startowego.
Uniesienie ręki z pistoletem ponad głowę oznacza przygotowanie do startu. Następnie pada komenda "gotów". Po kilku sekundach, zamiast słownej komendy "start", pada wystrzał oznaczający rozpoczęcie konkurencji,

ˇ  przy wykorzystaniu komendy słownej i urządzenia akustycznego (elektroniczny pomiar czasu).
Sędzia unosi rękę z przyciskiem urządzenia akustycznego i pomiarowego, co oznacza przygotowanie do startu. Następnie wydaje komendę "gotów". Po kilku sekundach, zamiast słownej komendy "start", uruchamiany jest sygnał akustyczny oznaczający rozpoczęcie konkurencji.

Po sygnale "start" zawodnicy biegną do podestu, na którym ułożony jest sprzęt do przeprowadzenia ćwiczenia bojowego i sprawiają go zgodnie z postanowieniami regulaminu. Dowódca drużyny po wydaniu rozkazu i sygnale startu udaje się na wysokość ustawienia rozdzielacza i kontroluje wykonanie ćwiczenia.

4.1.4.1. Budowa linii ssawnej.
Linia ssawna od zbiornika do motopompy budowana jest przez rotę II w następujący sposób: przodownik roty z pomocnikiem w dowolny sposób przenoszą odcinki węży ssawnych i układają je na ziemi jeden za drugim w kierunku stanowiska wodnego. Mechanik zabiera z podestu smok ssawny, dwa klucze do łączników i ustawia się w miejscu, gdzie smok ssawny łączony jest z pierwszym odcinkiem węża ssawnego (licząc od zbiornika wodnego). Następnie przodownik roty przejmuje od mechanika smok ssawny i ustawia się za pierwszym odcinkiem węża ssawnego. Pomocnik okracza pierwszy odcinek węża i stojąc twarzą w kierunku stanowiska wodnego unosi go na taką wysokość, aby obaj z przodownikiem mogli go swobodnie łączyć. Przodownik z pomocnikiem łączą smok ssawny z pierwszym odcinkiem węża ssawnego, po czym mechanik przekazuje przodownikowi i pomocnikowi po jednym kluczu. Zawodnicy nakładają klucze na łączniki i wykonują nimi ruch w prawo dokręcając je. Łączenie linii ssawnej oceniane jest jako błędne, gdy zawodnicy łączą bez kluczy lub nie nakładają ich na łączniki i nie wykonują nimi ruchu w prawo ("Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych"). Po wykonaniu tego zadania, kładą wąż ssawny na ziemi z podłączonym smokiem. Błędem jest połączenie smoka ssawnego z wężem ssawnym na jeden zaczep i zanurzenie go w wodzie ("Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych"). Przodownik roty w dowolny sposób przechodzi do przodu, stając w rozkroku nad wężem połączonym ze smokiem ssawnym naprzeciw pomocnika. Pomocnik dowolnie przechodzi do miejsca następnego łączenia, stając w rozkroku nad drugim odcinkiem węża ssawnego. Podnoszą węże ssawne, łączą je dokręcając kluczami w sposób opisany wcześniej. Nałożenie kluczy na łączniki przed skręceniem węży ssawnych nie jest błędem. Błędem jest, gdy łączone łączniki węży ssawnych w czasie sprawiania dotkną ziemi ("Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych"). Następnie przodownik okraczając ostatni odcinek węża ssawnego łączy go z nasadą ssawną motopompy, dokręcając kluczem. Pomocnik ustawia się za przodownikiem w rozkroku nad łączonym wężem, teraz zwrócony twarzą do motopompy, unosząc oburącz wąż na odpowiednią wysokość. Błędem jest, gdy pomocnik roty podczas łączenia linii ssawnej z motopompą będzie zwrócony w stronę zbiornika wodnego, nie będzie pomagał przodownikowi w unoszeniu węża ssawnego lub opuści swoje stanowisko przed dokręceniem kluczem łącznika przez przodownika roty ("Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych"). Jako "Niewłaściwa praca zawodników" oceniana jest sytuacja, w której pomocnik zamiast przodownika roty podłączy linię ssawną do nasady ssawnej motopompy. Po połączeniu linii ssawnej z motopompą rota podnosi linię ssawną i zanurza ją w wodzie w dowolny sposób. Błędem jest, gdy linię ssawną zanurzał tylko jeden zawodnik ("Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych"). Ponowne podłączenie linii ssawnej do motopompy przez mechanika jest błędem i oceniane jest jako "Niewłaściwa praca zawodników".
Po wykonaniu zadania rota pozostawia klucze na podeście. Pozostawienie klucza na ziemi lub zabranie ze sobą jest błędem ("Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych"). Mechanik po przekazaniu smoka ssawnego i kluczy przystępuje do obsługi motopompy (w grupie C motopompę obsługuje mężczyzna).

4.1.4.2. Budowa linii głównej.
Linię główną budują łącznik i rozdzielaczowy w następujący sposób: łącznik zabiera z podestu jeden odcinek węża W-75, podnosi i wyrzuca go w kierunku linii prądowników. Dolny koniec węża łączy z nasadą tłoczną motopompy, a z górnym biegnie w kierunku linii prądowników rozwijając wąż na całą długość. Wolny koniec łączy w dowolny sposób z odcinkiem rozwiniętym przez rozdzielaczowego. Błędem jest, gdy wąż tłoczny nie zostanie podniesiony i wyrzucony, a rozwijanie nastąpi z podestu ("Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych"). Rozdzielaczowy z podestu zabiera odcinek węża W-75, drugą ręką zabiera rozdzielacz i biegnie na wysokość końca pierwszego odcinka węża rozwijanego przez łącznika. Stawia rozdzielacz na ziemi
a następnie wyrzuca w dowolny sposób odcinek węża do przodu, dolny koniec pozostawiając na ziemi, a z górnym i rozdzielaczem biegnie w kierunku linii prądowników. Następnie ustawia rozdzielacz na ziemi w miejscu zakończenia linii głównej łącząc ją z rozdzielaczem. W przypadku, gdy zawory - ø 52 są otwarte - zamyka je. Błędem jest łączenie linii głównej w biegu przed postawieniem rozdzielacza na ziemi ("Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych").
Po wykonaniu tych czynności rozdzielaczowy podnosi rękę do góry ponad głowę i wydaje mechanikowi komendę słownie "Linia główna, woda naprzód". Błędem jest, gdy rozdzielaczowy wyda komendę przed połączeniem linii głównej z rozdzielaczem ("Niewłaściwe wydanie komendy podczas sprawiania linii głównej"). Jako błąd traktowana jest sytuacja, w której rozdzielaczowy nie wyda komendy, wyda niewłaściwą komendę lub gdy nie podniesie ręki ponad głowę podczas wydawania komendy słownej po zajęciu stanowiska za rozdzielaczem ("Niewłaściwe wydanie komendy podczas sprawiania linii głównej").

UWAGA:


Woda może być podawana do linii głównej, lecz nie może pojawić ślą na rozdzielaczu przed komendą rozdzielaczowego.
Po zbudowaniu linii głównej i wydaniu komendy rozdzielaczowy przystępuje do obsługi rozdzielacza. Nie jest błędem, gdy otworzy środkowy zawór wylotowy rozdzielacza - ø 75 na czas wyparcia przez wodę powietrza znajdującego się w linii głównej. Jednak niezamknięcie tego zaworu jest błędem ("Nieregulaminowe otwarcie zaworów rozdzielacza"). Zawory wylotowe rozdzielacza ø 52 otwiera po otrzymaniu słowami i gestem, komend wydanych przez przodowników rot ze stanowisk gaśniczych. Błędem jest otwarcie zaworu wylotu tłocznego rozdzielacza przed podaniem komendy ("Nieregulaminowe otwarcie zaworów rozdzielacza"). Zawodnik obsługujący rozdzielacz nie może wykonywać dodatkowych czynności, prócz wyznaczonych regulaminem. Błędem jest podłączenie przez rozdzielaczowego linii gaśniczej do rozdzielacza ("Niewłaściwa praca zawodników"). Po zbudowaniu linii głównej i obsłudze rozdzielacza - rozdzielaczowy i łącznik pozostają na swoich pozycjach - rozdzielaczowy za rozdzielaczem, łącznik w pobliżu połączenia obu odcinków linii głównej. W przypadku rozłączenia linii głównej z nasadą tłoczną motopompy ponowne podłączenie jej przez mechanika nie jest błędem.

4.1.4.3. Budowa pierwszej linii gaśniczej.
Pierwszą linię gaśniczą buduje rota I w następujący sposób: przodownik roty zabiera z podestu prądownicę oraz jeden odcinek węża W-52 i biegnie po dowolnej stronie linii głównej na wysokość końca pierwszego odcinka węża od rozdzielacza. Następnie wyrzuca waz w dowolny sposób i rozwija go w kierunku stanowiska gaśniczego. Błędem jest, gdy wąż tłoczny zostanie rozwinięty bez wyrzucenia lub po wypadnięciu (upuszczeniu) z ręki ("Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych"). Po rozwinięciu dolny koniec węża pozostawia na ziemi, a z górnym biegnie do przodu i w tym czasie podłącza do niego prądownicę. Następnie przyjmuje postawę prądownika przed linią wyznaczającą stanowisko gaśnicze, podaje słowną komendę "Pierwsza woda naprzód" z jednoczesnym uniesieniem ręki do góry, ponad głowę. Wydanie komendy przed zajęciem stanowiska gaśniczego (w biegu) lub jej niewydanie (słowem i gestem) oceniane jest jako błąd ("Niewłaściwe wydanie komendy podczas sprawiania linii gaśniczych"). Zadaniem przodownika roty I jest obrócenie /złamania tarczy skierowanym przez siebie prądem wody. Błędem jest udzielenie pomocy drugiej rocie ("Wzajemna pomoc rot przy wykonaniu zadania"). Prądownik podczas operowana prądem wody (od momentu pojawienia się wody na pyszczku prądownicy do zakończenia ćwiczenia ) nie może przekroczyć linii stanowiska gaśniczego. Za błąd uważa się sytuację, gdy jakakolwiek część ciała zawodnika czy sprzętu przekroczy, dotknie lub będzie się stykała z wyznaczoną na ziemi linią stanowisk prądowników ("Przekroczenie linii stanowisk prądowników"). Pomocnik roty z zabranym z podestu odcinkiem węża W-52 biegnie na wysokość rozdzielacza i z tego miejsca wyrzuca zwinięty wąż. Błędem jest, gdy waz tłoczny zostanie rozwinięty bez wyrzucenia lub po wypadnięciu (upuszczeniu) z ręki ("Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych"). Łączy w dowolny sposób dolny koniec węża do lewej nasady wylotowej rozdzielacza, a z górnym biegnie do przodu rozwijając waz na całą długość. Następnie łączy w dowolny sposób z odcinkiem węża rozwiniętym przez przodownika roty i ostatecznie zajmuje stanowisko za przodownikiem po dowolnej stronie węża. W momencie ukazania się wody na pyszczku prądownicy pomocnik podtrzymuje linię gaśniczą w odległości 2-3 kroków za przodownikiem Błędem jest, gdy pomocnik roty nie podtrzymywał linii gaśniczej od momentu ukazania się wody na pyszczku prądownicy do zakończenia zadania, obrócenia /złamania tarczy ("Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych").

4.1.4.4. Budowa drugiej linii gaśniczej.
Rota II po zanurzeniu linii ssawnej w wodzie buduje drugą linię gaśniczą od prawej nasady wylotowej rozdzielacza, z dwóch odcinków węża W-52. Sposób rozwinięcia linii gaśniczej jest taki sam jak dla roty I. Czynności przodownika roty I wykonuje przodownik roty II i odpowiednio czynności pomocnika roty I - pomocnik roty II. Po zajęciu stanowiska gaśniczego przodownik roty II podaje słowną komendę "Druga woda naprzód", unosząc jednocześnie rękę do góry ponad głowę. Zadaniem przodownika roty II jest przewrócenie pachołków skierowanym przez siebie prądem wody. Błędem jest udzielenie pomocy pierwszej rocie ("Wzajemna pomoc rot przy wykonaniu zadania"). Ocena wykonania i naliczenie błędów jest analogiczne jak dla roty I.

4.1.5. Zadania zespołu sędziowskiego po zakończeniu ćwiczenia.
Po zakończeniu ćwiczenia kierownik zespołu sędziowskiego wzywa do siebie sędziów czasowych, ustala uzyskany czas i przekazuje go przywołanemu dowódcy drużyny. Zespół sędziowski zbiera się, a poszczególni sędziowie omawiają dostrzeżone błędy, które kierownik zespołu nanosi na arkusz ocen. Następnie kierownik zespołu sędziowskiego wraz z dowódcą drużyny udają się w rejon stanowiska wodnego. Sprawdzają zbudowaną linię ssawną, ułożenie kluczy na podeście. Ewentualne błędy kierownik zespołu sędziowskiego nanosi na arkusz ocen. Komisja sędziowska może dokonać pomiaru długości węży. W przypadku niezgodności z regulaminem następuje dyskwalifikacja drużyny. Po dokonaniu oceny kierownik zespołu sędziowskiego podaje dowódcy osiągnięty wynik drużyny. Następnie zezwala na zwinięcie sprzętu. Do czasu wydania polecenia zwinięcia sprzętu zawodnicy pozostają na swoich miejscach.

4.1.6. Ocena wykonania ćwiczenia bojowego.
Na wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych za czas wykonania konkurencji oraz punktów karnych. Czas wykonania mierzony jest od sygnału rozpoczynającego ćwiczenie do momentu wykonania zadań przewidzianych regulaminem. Osiągnięty czas przelicza się na punkty, przyjmując zasadę l sek=l pkt (dziesiętne części sekundy odpowiadają dziesiętnym częściom punktu). Punkty karne przyznawane są za niezgodne z regulaminem wykonanie czynności przez poszczególnych zawodników. W przypadku gdy błąd zostanie usunięty przez zawodnika wyznaczonego do wykonania tej czynności, drużyna nie jest karana punktami karnymi.

PUNKTY KARNE W ĆWICZENIU BOJOWYM:

 

ˇ  Niewłaściwe wydanie rozkazu - 5 punktów karnych

1.       niezrozumiały rozkaz dowódcy drużyny,

2.       niekompletny rozkaz dowódcy drużyny (gdy zamienione zostały fragmenty rozkazu lub zostały pominięte).

ˇ  Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych - 5 punktów karnych

3.       łączenie bez klucza,

4.       niezałożenie kluczy na łączniki,

5.       niedokręcenie łączników (ruch kluczem w prawo),

6.       połączenie na jeden zaczep,

7.       dotknięcie ziemi łącznikami podczas łączenia,

8.       nieudzielenie pomocy przodownikowi roty podczas łączenia linii ssawnej do motopompy,

9.       zanurzenie linii ssawnej przez tylko jednego zawodnika roty,

10.   pozostawienie klucza(y) na ziemi lub zabranie ze sobą.Pozostałe błędy popełnione podczas budowy linii ssawnej (niezgodność wykonania z opisem w pkt. 4.1.4.1.) traktowane są jako "Niewłaściwa praca zawodników".

UWAGA:


Jeżeli popełnione błędy zostaną usunięte przez zawodników nie przewidzianych do wykonania tych czynności, naliczane są punkty karne. W przypadku popełnienia błędów powtarzających się jak np. łączenie łączników bez kluczy, nienakładanie klucza na łączniki. niewykonywanie nimi ruchu w prawo ocenia się jako jeden błąd, lecz liczony osobno za każdą parę łączników. Nie jest błędem, gdy podczas pracy motopompy wynurzy się smok ssawny z wody, a ponownego zanurzenia dokona mechanik. Nie jest błędem, gdy złożone na podeście klucze spadną na skutek pracy motopompy.

Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych - 5 punktów karnych

ˇ  rozwijanie z podestu,

ˇ  łączenie linii przed postawieniem rozdzielacza,

ˇ  rozwinięcie bez wyrzucenia lub po wypadnięciu,

ˇ  brak podtrzymania linii gaśniczej przez pomocnika.

W przypadku wystąpienia kilku błędów jednocześnie punkty karne nalicza się tylko jeden raz za każdy odcinek węża. Nie jest błędem, gdy wyrzucony wąż tłoczny nie rozwinie się całkowicie.

Niewłaściwe wydanie komendy podczas sprawiania linii głównej i linii gaśniczych - 5 punktów karnych

ˇ  niewydanie komendy słownej i gestem w ściśle określonych miejscach,

ˇ  przedwczesne wydanie komendy.

 

UWAGA:


Nie jest błędem jeśli rozdzielaczowy podniesie rękę do góry na znak, ze zrozumiał komendę przodowników rot.

Nieregulaminowe otwarcie zaworów rozdzielacza - 10 punktów karnych

ˇ  niezamknięcie zaworu wylotowego ø 75 przed zakończeniem konkurencji,

ˇ  otwarcie zaworu, ø 52 przed sygnałem przodownika - za każdy przypadek, Nie jest błędem czasowe otwarcie zaworu wylotowego rozdzielacza.

Przekroczenie linii stanowisk prądowników - 10 punktów karnych (za każdego zawodnika),

ˇ  wzajemna pomoc rot przy wykonaniu zadania - 50 punktów karnych

ˇ  uruchomienie motopompy na podeście - 20 punktów karnych (od chwili ustawienia do startu).

niewłaściwa praca zawodników (za każdy przypadek) - 10 punktów karnych

1.       wykonanie czynności w sposób niezgodny z regulaminem (nie uwzględnia się błędów, za które regulamin przewiduje bezpośrednio punkty karne),

2.       wykonanie czynności za drugiego zawodnika.

3.       usunięcie błędu przez zawodnika nie przewidzianego do wykonania tej czynności.

ˇ  Niezdyscyplinowanie i samowola zawodnika w każdym momencie trwania zawodów, za każdy przypadek
20 punktów karnych

ˇ  Niewykonanie zadania w czasie 3 minut - dyskwalifikacja

Zadanie nie jest wykonane gdy:

ˇ  nie zostanie obrócona /złamana tarcza,

ˇ  nie zostaną przewrócone wszystkie pachołki.

4.2.SZTAFETA POŻARNICZA 7 X 50M Z PRZESZKODAMI ( GRUPA "A" i "C")

4.2.1. Sprzęt i urządzenia do sztafety pożarniczej.

4.2.1.1. Sprzęt własny zespołu.

ˇ  Prądownica (spełniająca rolę pałeczki sztafetowej) - 1 szt.,

ˇ  długość - 25 ÷ 30 cm,

ˇ  rozdzielacz - 2 szt.,

ˇ  wąż tłoczny W-75 - 1 szt.,

ˇ  długość odcinka - 20 m ą 0,5 m,

ˇ  wąż tłoczny W-52 -1 szt.,

ˇ  długość odcinka - 20 m ą 0,5 m,

4.2.1.2. Sprzęt organizatora.

ˇ  płotek lekkoatletyczny,

ˇ  wysokość - 76 cm,

ˇ  "rów" - wyznaczony poprzecznymi liniami na torze biegu,

ˇ  szerokość - 2 m,

ˇ  tyczki - mocowane na trwałe z podstawą,

ˇ  ilość - 3,

ˇ  wysokość - 1,7 m,

ˇ  podstawa tyczki - średnica 30 cm,

ˇ  równoważnia,

ˇ  długość - 6 m,

ˇ  szerokość - 20 cm,

ˇ  wysokość - 60 cm,

ˇ  ściana,

ˇ  wysokość - l,7 m,

ˇ  szerokość - 1,5m,

ˇ  ściana wykonana z gładkich desek, o grubości 4 cm, podtrzymywana bocznymi podporami.


4.2.2 Tor do konkurencji.
Bieg przeprowadza się na dwóch lub więcej torach o długości 350 m. Szerokość toru 1,5ą2 m. Tory podzielone są na 7 odcinków po 50 m każdy (oznaczenie liniami szerokości 5 cm). 5, przed i 5 m za liniami dzielącymi tor na 7 odcinków zaznaczyć należy prostopadłymi liniami, strefy zmian (wyjątkiem jest odcinek I - oznaczenie tylko na 45 m i odcinek VII - oznaczenie na 305 m).
Nie dopuszcza się ustawienia zawodnika przyjmującego pałeczkę sztafetową przed linią początkującą strefę zmian.

4.2.2.1. I odcinek toru.
Rozpoczyna się od linii startu i kończy na 50 m toru. Na 10 m toru, poziomo na ziemi ułożony jest odcinek węża W-75, zwinięty w krąg podwójny. Na 35 m ustawiony jest rozdzielacz nasadami wylotowymi w kierunku biegu.


4.2.2.2. II odcinek toru.
Rozpoczyna się na linii oznaczającej 50 m i kończy się na 100 m toru. Na 75 m ustawiony jest płotek lekkoatletyczny.


4.2.2.3. III odcinek toru.
Rozpoczyna się na linii oznaczającej 100 m i kończy się na 150 m toru. Na 125 m wyznaczony jest początek "rowu", którego koniec wyznaczony jest na 127 m.


4.2.2.4. IV odcinek toru.
Rozpoczyna się na linii oznaczającej 150 m i kończy się na 200 m toru. Od 175 m ustawione są w rzędzie (w osi toru) 3 tyczki, odległe są od siebie 1 m (175 m, 176 m, 177 m).


4.2.2.5. V odcinek toru.
Rozpoczyna się na linii oznaczającej 200 m i kończy się na 250 m toru. Na 225 m znajduje się początek równoważni ustawionej w osi toru. Na wysokości końca równoważni, na bieżni wyznaczona jest linia prostopadła do toru stanowiąca linię końcową zeskoku z równoważni.


4.2.2.6. VI odcinek toru.
Rozpoczyna się na linii oznaczającej 250 m i kończy się na 300 m toru. Na 275 m ustawiona jest drewniana ściana. W biegu sztafetowym dla kobiet w miejsce ściany ustawiony jest płotek lekkoatletyczny.


4.2.2.7. VII odcinek toru.
Rozpoczyna się na linii oznaczającej 300 m i kończy się na linii mety - 350 m toru. Na 335 m ustawiony jest rozdzielacz nasadami wylotowymi w kierunku mety, a przy nim ułożony jest poziomo odcinek węża W-52, zwinięty w krąg podwójny (łączniki nie stykają się z rozdzielaczem).


4.2.3 Przebieg konkurencji.
Zawodnicy zajmują miejsca na torze biegu w następujący sposób:
pierwszy zawodnik z prądownicą przed linią startu, drugi w strefie zmiany pierwszej (45 - 55), trzeci w strefie zmiany drugiej (95-105m), czwartyw strefie zmiany trzeciej (145-155m), piąty w strefie zmiany czwartej (195-205m), szósty w strefie zmiany piątej (245-255m), siódmy w strefie zmiany szóstej (295-305m). Zawodników na poszczególne sterfy zmian wyznacza dowódca. Pozycja startowa zawodników w strefach zmian jest dowolna. Po sygnale rozpoczynającym konkurencję, zawodnik pierwszej zmiany dobiega do ułożonego na torze węża W-75, chwyta jeden z łączników z zadaniem rozciągnięcia węża na całą długość i połączenia z nasadą wlotową rozdzielacza. Następnie dobiega do strefy zmian i w tej strefie przekazuje prądownicę (pałeczkę sztafetową) następnemu zawodnikowi. Prądownica musi być przekazana z ręki do ręki - nie wolno jej rzucać. Po przyjęciu prądownicy zawodnik na drugim odcinku przeskakuje nad płotkiem lekkoatletycznym. Następnie przekazuje (w strefie zmian) prądownicę kolejnemu zawodnikowi. Zadaniem zawodnika na trzecim odcinku toru jest przeskoczenie wyznaczonego "rowu", nie dotykając linii wyznaczających tę przeszkodę i strefy pomiędzy tymi liniami. Po wykonaniu zadania przekazuje w strefie zmian prądownicę następnemu zawodnikowi. Na czwartym odcinku zawodnik pokonuje slalomem ustawione w rzędzie tyczki. Po wykonaniu zadania przekazuje w strefie zmian prądownicę następnemu zawodnikowi. Zawodnik na piątym odcinku przebiega po równoważni, zeskakując z niej poza linię końcową zeskoku z równoważni. Po wykonaniu zadania przekazuje w strefie zmian prądownicę następnemu zawodnikowi. Zadaniem zawodnika na szóstym odcinku toru jest pokonanie ściany (ponad jej górną krawędzią) bez korzystania z podpór bocznych (zadaniem zawodniczki w biegu sztafetowym kobiet jest przeskoczenie nad płotkiem lekkoatletycznym). Po wykonaniu zadania przekazuje w strefie zmian prądownicę następnemu zawodnikowi. Zawodnik ostatniego, siódmego odcinka po dobiegnięciu do ułożonego węża W-52 i rozdzielacza, łączy ze sobą w dowolnej kolejności rozdzielacz z wężem a wąż z prądownicą i dobiega do mety. W momencie przekraczania linii mety prądownicą musi być połączona z wężem a przekraczający linię mety zawodnik nie może zasłaniać sędziemu miejsca połączenia (błędem jest trzymanie za łączniki).


4.2.4. Ocena wykonania sztafety pożarniczej z przeszkodami.
Na wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych za czas wykonania konkurencji oraz punktów karnych. Czas wykonania mierzony jest od sygnału rozpoczynającego bieg do momentu dobiegnięcia ostatniego zawodnika do mety. Osiągnięty czas przelicza się na punkty, przyjmując zasadę 1 s = 1 pkt. (dziesiętne części sekundy odpowiadają dziesiętnym częściom punktu). Punkty karne przyznawane są, za niezgodne z regulaminem wykonanie czynności przez poszczególnych zawodników. Gdy zawodnik popełni błąd, lecz powtórnie pokonana przeszkodę prawidłowo drużyna nie jest karana punktami karnymi.
<BR

PUNKTY KARNE W SZTAFECIE POŻARNICZEJ 7 x 50M Z PRZEZKODAMI:

 

ˇ  Przekroczenie strefy zmian lub linii toru (za każdy przypadek) - 5 punktów karnych
Błędem jest wyjście choćby jedną nogą poza linię toru lub strefy zmian.

ˇ  Niepodłączenie linii wężowej W-75 do rozdzielacza - 10 punktów karnych

ˇ  Zarzucenie linii wężowej na sąsiedni tor, utrudniające
wykonanie zadania przez innego zawodnika - 5 punktów karnych

ˇ  Przewrócenie płotka - 5 punktów karnych

ˇ  Wpadnięcie do "rowu" - 5 punktów karnych. Punkty karne przyznawane są w sytuacji,
w której zawodnik dotknie stopą linii wyznaczającej przeszkodę lub (i) strefy pomiędzy tymi liniami.

ˇ  Przewrócenie tyczki - za każdą tyczkę - 5 punktów karnych

ˇ  Zeskok lub spadnięcie z równoważni przed linią oznaczającą koniec równoważni. - 5 punktów karnych

ˇ  Wykorzystanie podpór przy pokonywaniu ściany lub przerzucenie przez nią prądownicy - 5 punktów karnych

ˇ  Niepodłączenie łącznika węża W-52 do rozdzielacza - 10 punktów karnych

ˇ  Przekroczenie linii mety z niepodłączoną pradownicą lub zasłanianie połączenia - 10 punktów karnych

ˇ  Ominięcie przeszkody (za każdy przypadek) - 20 punktów karnych

ˇ  Niezdyscyplinowanie, samowola zawodnika - 20 punktów karnych
(za każdy przypadek)

ˇ  Nieukończenie konkurencji w czasie 3 minut - dyskwalifikacja

 

UWAGA:


Ocena "utrudnienia " należy wyłącznie do sędziego.

5. POWTARZANIE KONKURENCJI, ODWOŁANIA.


5.1. Powtarzanie konkurencji.
Prawo powtórzenia konkurencji przysługuje drużynie w przypadku:

ˇ  przeszkodzenia lub utrudnienia wykonania zadania przez zawodnika z innego zespołu,

ˇ  niesprawności urządzeń boiskowych (przeszkód, awarii urządzeń pomiarowych itp.) oraz sprzętu dostarczonego przez organizatora,

ˇ  w przypadku innych ewidentnych, np, losowych utrudnień.

 

UWAGA:


Decyzję o powtórzeniu konkurencji może wydać tylko sędzia główny zawodów.


5.2. Odwołania.
Komisja sędziowska wydaje orzeczenia ostateczne. Odwołania od decyzji komisji sędziowskiej mogą być wnoszone przez dowódcę odwołującej się drużyny do sędziego głównego (za pośrednictwem kierownika sekretariatu) tylko na piśmie, w czasie do 15 minut od zakończenia ćwiczenia.
Komisja rozpatruje odwołania w przypadku gdy:

ˇ  ocena zawiera błąd arytmetyczny,

ˇ  sprzęt przygotowany przez organizatora uległ uszkodzeniu, co miało istotny wpływ na ocenę konkurencji,

ˇ  sędzia główny uznał zasadność wniesienia odwołania.

Komisja sędziowska jest zobowiązana rozpatrzyć odwołanie w dniu zawodów a o swojej decyzji poinformować zainteresowanych przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.

6. KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH


Końcową klasyfikację drużyn w zawodach ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej 7 x 50 m. z przeszkodami. Zwycięża drużyna, która uzyskała najmniejszą łączną sumę punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn jednakowej sumy punktów o ostatecznej klasyfikacji decyduje czas (bez punktów karnych) uzyskany w ćwiczeniu bojowym. Kolejnym kryterium jest czas (bez punktów karnych) wykonania sztafety pożarniczej 7 x 50 m.
W przypadku braku rozstrzygnięcia przyznaje się miejsca równorzędna (ex aequo).

7. WERYFIKACJA


Weryfikację zawodników, obiektu oraz sprzętu do zawodów sportowo-pożamiczych przeprowadza komisja sędziowska pod przewodnictwem sędziego głównego z udziałem komendanta zawodów. Skład podzespołów weryfikacyjnych ustala sędzia główny zawodów.

7.1. Weryfikacji podlegają:

ˇ  uczestnicy zawodów (wymagane dokumenty):

ˇ  zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach,

ˇ  polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

ˇ  dowód osobisty,

ˇ  legitymacja członka OSP.

ˇ  obiekt:

ˇ  wymiary dystansów,

ˇ  wymiary urządzeń boiskowych,

ˇ  odległości między przeszkodami,

ˇ  rozmieszczenie przeszkód i sprzętu (kolejność),

ˇ  wymiary stref zmian (sztafeta),

ˇ  sprzęt:

ˇ  sprzęt (wyposażenie) zawodnika - umundurowanie i uzbrojenie osobiste,

ˇ  sprzęt dostarczony przez organizatora,

ˇ  sprzęt własny zawodnika (drużyny).Weryfikacji sprzętu własnego zawodników lub zespołu dokonuje się wyrywkowo na każde żądanie kierownika zespołu sędziowskiego (konkurencji) lub sędziego głównego zawodów.

8. KOMISJA SĘDZIOWSKA


8.1. Komisja sędziowska-postanowienia ogólne.

ˇ  Przewodniczącego komisji sędziowskiej i jej członków powołuje właściwy Komendant PSP na wniosek organizatora:

ˇ  gminną i powiatową - Komendant Powiatowy PSP,

ˇ  wojewódzką- Komendant Wojewódzki PSP,

ˇ  krajową- Komendant Główny PSP.

ˇ  Komisja sędziowska wspólnie z komendantem zawodów zobowiązana jest zapewnić jednakowe warunki startu wszystkim uczestnikom zawodów,

ˇ  Sędzia główny zawodów oraz kierownicy konkurencji przed zawodami odbywają spotkanie z organizatorem i komendantem zawodów. Celem spotkania jest omówienie i ustalenie przebiegu zawodów, przygotowanie placu ćwiczeń, losowanie torów i numerów startowych,

ˇ  Komisja sędziowska występuje w umundurowaniu służbowym ze stosownymi identyfikatorami,

ˇ  Liczba sędziów zależna jest od ilości startujących jednocześnie drużyn,

ˇ  Sędziowie kontrolujący prawidłowość wykonania zadań wyposażeni są w chorągiewki: białą i czerwoną (biała - oznacza prawidłowo wykonane zadanie, czerwona - błąd w wykonaniu zadania),

ˇ  W przypadku, gdy sędzia komisji będzie miał oceniać drużynę, której jest członkiem powinien zgłosić ten fakt przewodniczącemu komisji, który podejmie decyzje o ewentualnym wyłączeniu go z oceny własnego zespołu.8.3. Zadania członków komisji sędziowskiej.


8.3.1. Sędzia główny - przewodniczący komisji sędziowskiej.
Ocenia i sprawuje nadzór nad całością zawodów, Ogłasza oficjalne wyniki zawodów sportowo-pożamiczych, Podejmuje decyzję o ewentualnym dopuszczeniu drużyny do ponownego startu, Rozpatruje odwołania od decyzji komisji sędziowskiej i wydaje ostateczne orzeczenia, Podejmuje decyzję o wykluczeniu zawodnika lub zawodników z drużyny z jednoczesnym usunięciem z placu ćwiczeń,

ˇ  Podejmuje decyzję o wykluczeniu członka komisji sędziowskiej.


8.3.2. Kierownik sekretariatu - odpowiedzialny za prace sekretariatu i właściwe dokumentowanie zawodów.

ˇ  Przygotowuje dokumentację zawodów sportowo-pożamiczych,

ˇ  Przyjmuje protesty i odwołania oraz przekazuje je sędziemu głównemu.8.3.3. Zadania sędziów - konkurencja ćwiczenie bojowe.


8.3.3.1. Kierownik konkurencji - sprawuje nadzór nad przebiegiem konkurencji i pracą członków swego zespołu.

ˇ  Przydziela funkcje członkom swojej komisji,

ˇ  Bierze udział w pracach komisji weryfikacyjnej obiektu, sprzętu i urządzeń,

ˇ  Przyjmuje raport o gotowości drużyny do startu i wydaje polecenia sędziemu startowemu,

ˇ  Dokonuje pomiaru czasu wykonania zadania i ustala ostateczny czas z sędziami mierzącymi czas,

ˇ  Po zakończeniu ćwiczenia określa z zespołem sędziowskim wynik drużyny
oraz nanosi ocenę na przygotowany arkusz drużyny,

ˇ  Informuje dowódcę o wyniku drużyny (czasie ćwiczenia, popełnionych błędach),

ˇ  Wydaje polecenie zwinięcia sprzętu i opuszczenia placu ćwiczeń,

ˇ  Podejmuje decyzję o wykluczeniu zespołu, którego zawodnik spowodował trzeci falstart
i przekazuje ją sędziemu głównemu i startowemu,

ˇ  Wnioskuje do sędziego głównego w sprawie wykluczenia sędziego z prac komisji.8.3.3.2. Sędzia startowy.

ˇ  Zwraca uwagę, czy motopompa po ustawieniu na podeście nie była uruchamiana,

ˇ  Sygnalizuje falstart zespołu - po 3 falstarcie wnioskuje kierownikowi konkurencji
wykluczenie zespołu z ćwiczeń,

ˇ  Kontroluje prawidłowość zajętych przez zawodników miejsc startowych.

 

UWAGA:


Sędzia startowy podlega kierownikowi komisji oceniającej ćwiczenie na pierwszym torze startowym.8.3.3.3. Sędziowie kontrolujący prawidłowość wykonania zadań.


8.3.3.3.1. Sędzia nr 1 - ustawienie w rejonie sprawiania I linii gaśniczej

ˇ  Dokonuje pomiaru czasu wykonania ćwiczenia,

ˇ  Kontroluje zgodność sprawiania I linii gaśniczej z regulaminem:

ˇ  regulaminowy wyrzut, rozwinięcie, łączenie,

ˇ  prawidłowe podłączenie prądownicy, zajęcie stanowiska gaśniczego i wydanie prawidłowej komendy przez przodownika roty,

ˇ  Sygnalizuje uniesieniem chorągiewki ponad głowę moment wydawania komendy przez przodownika roty I (opuszcza w momencie wykonania zadania),

ˇ  Ocenia końcową fazę pracy pomocnika przodownika roty I (jego ustawienie, podtrzymywanie linii gaśniczej),

ˇ  Sygnalizuje przekroczenie linii prądowników w momencie wykonywania zadania.8.3.3.3.2. Sędzia nr 2 - ustawienie w rejonie sprawiania II linii gaśniczej.

ˇ  Dokonuje pomiaru czasu wykonania ćwiczenia,

ˇ  Kontroluje budowę linii głównej od motopompy do rozdzielacza,

ˇ  Kontroluje zgodność sprawiania linii gaśniczej II z regulaminem,

ˇ  regulaminowy wyrzut, rozwinięcie, łączenie,

ˇ  prawidłowe podłączenie prądownicy, zajęcie stanowiska gaśniczego i wydanie
prawidłowej komendy przez przodownika roty

ˇ  Sygnalizuje uniesieniem chorągiewki ponad głowę moment wydawania komendy przez
przodownika roty II (opuszcza w momencie wykonania zadania),

ˇ  Ocenia końcową fazę pracy pomocnika przodownika roty II (jego ustawienie, podtrzymywanie linii gaśniczej),

ˇ  Sygnalizuje przekroczenie linii pracowników w momencie wykonywania zadania.8.3.3.3.3. Sędzia nr 3 - ustawienie w rejonie motopompy (obserwacja budowy linii ssawnej, pracy mechanika).

ˇ  Pilnuje aby sprzęt na podeście był prawidłowo ułożony, a woda w zbiorniku na bieżąco uzupełniana,

ˇ  Przyjmuje rozkaz dowódcy drużyny,

ˇ  Sygnalizuje gotowość drużyny do startu kierownikowi konkurencji i sędziemu startowemu,

ˇ  Ocenia sposób łączenia węży ssawnych ze smokiem, ze sobą i motopompą,

ˇ  Ocenia sposób operowania kluczami (dokręcanie łączników),

ˇ  Ocenia sposób podnoszenia linii ssawnej i zanurzanie jej w zbiorniku,

ˇ  Ocenia prawidłowość ułożenia kluczy do łączników na podeście,

ˇ  Kontroluje pracę mechanika do zakończenia konkurencji.8.3.4. Zadania sędziów - sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.


8.3.4.1. Kierownik konkurencji - sprawuje nadzór nad przebiegiem konkurencji i pracą członków swego zespołu.

ˇ  Przydziela funkcje członkom swojej komisji,

ˇ  Bierze udział w pracach komisji weryfikującej obiekt, sprzęt i urządzenia,

ˇ  Sprawdza gotowość zawodników na poszczególnych odcinkach biegu (sędziowie oceniający podnoszą białą chorągiewkę),

ˇ  Wydaje polecenia sędziemu startowemu,

ˇ  Po zakończeniu ćwiczenia określa z zespołem sędziowskim wynik drużyny oraz nanosi ocenę na przygotowany arkusz drużyny,

ˇ  Dokonuje pomiaru czasu wykonania biegu przez jedną ze sztafet (w przypadku pomiaru ręcznego),

ˇ  Podejmuje decyzję o wykluczeniu zespołu, którego zawodnik spowodował trzeci falstart
i przekazuje ją sędziemu głównemu i startowemu.8.3.4.2. Sędzia startowy.

ˇ  Kontroluje prawidłowość zajętych przez zawodników miejsc startowych,

ˇ  Sygnalizuje falstart - po 3 falstartach wnioskuje kierownikowi konkurencji wykluczenie zespołu z biegu,8.3.4.3. Sędziowie kontrolujący prawidłowość wykonania zadań.


8.3.4.3.1. Sędzia nr 1-I odcinek biegu.

ˇ  Kontroluje prawidłowość ułożenia sprzętu na I odcinku,

ˇ  Ocenia wykonanie zadania na I odcinku włącznie ze strefą zmian.8.3.4.3.2. Sędzia nr 2 - II odcinek biegu.

ˇ  Ocenia wykonanie zadania na II odcinku włącznie ze strefą zmian.8.3.4.3.3. Sędzia nr 3 - III odcinek biegu.

ˇ  Ocenia wykonanie zadania na III odcinku włącznie ze strefą zmian.8.3.4.3.4. Sędzia nr 4 - IV odcinek biegu.

ˇ  Ocenia wykonanie zadania na IV odcinku włącznie ze strefą zmian.8.3.4.3.5. Sędzia nr 5 - V odcinek biegu.

ˇ  Ocenia wykonanie zadania na V odcinku włącznie ze strefą zmian.8.3.4.3.6. Sędzia nr 6 - VI odcinek biegu.

ˇ  Ocenia wykonanie zadania na VI odcinku włącznie ze strefą zmian.8.3.4.3.7 Sędzia nr 7 - VII odcinek biegu.

ˇ  Kontroluje prawidłowość ułożenia sprzętu na VII odcinku,

ˇ  Mierzy czas trwania ćwiczenia,

ˇ  Ocenia wykonanie zadania na VII odcinku ( rozwinięcie węża i podłączenie do
rozdzielacza, prawidłowe podłączenie prądownicy przed linią mety).

 

UWAGA:


Liczbę sędziów Nr 7 ustala się w ilości min. 2 mierzących czas na swoim torze.


9. ORGANIZATOR
9.1. Obowiązkiem organizatora jest:

ˇ  Przygotowanie obiektu, urządzeń oraz sprzętu do zawodów,

ˇ  Zabezpieczenie jednakowych warunków uczestnictwa dla zawodników i ekip biorących udział w zawodach,

ˇ  Opracowanie szczegółowego programu zawodów - harmonogram minutowy,

ˇ  Zapewnienie pomocy medyczno-sanitarnej,

ˇ  Utrzymanie ładu i porządku na placu zawodów oraz w miejscach zakwaterowania i żywienia,

ˇ  Zapewnienie odpowiedniej propagandy zawodów, a także oprawy wizualnej oraz nagłośnienia i informacji
spikerskiej na obiekcie.9.2. W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów organizator powołuje
kierownictwo zawodów, w skład którego wchodzą:

ˇ  Komendant zawodów,

ˇ  Zastępca komendanta zawodów,

ˇ  Kierownik i grupa techniczna,

ˇ  Kierownik i grupa porządkowa,

ˇ  Kierownik i grupa kwatermistrzowska.9.3. Komendant zawodów - zadania, obowiązki.
Komendant zawodów, jako przewodniczący kierownictwa zawodów jest odpowiedzialny za sprawny i zgodny z programem przebieg zawodów. Komendant zawodów jest przełożonym wszystkich uczestników zawodów od przyjazdu do momentu opuszczenia terenu zawodów. Komendantowi zawodów nie podlega komisja sędziowska.

Obowiązki komendanta zawodów:

ˇ  Przygotowanie placu ćwiczeń, parkingów i dojazdów zgodnie z wymogami odpowiednich regulaminów,

ˇ  Przeprowadzenie odpraw z dowódcami drużyn kierownikami reprezentacji,
i o ile to możliwe przy współudziale sędziego głównego zawodów dokonanie
losowania numerów startowych i torów ćwiczeń,

ˇ  Zapewnienie warunków bezpieczeństwa, ładu i porządku na placu ćwiczeń oraz dyscypliny wśród uczestników zawodów,

ˇ  Zapewnienie zgodnego z harmonogramem przebiegu zawodów,

ˇ  Przed oficjalnym otwarciem zawodów zebranie i sprawdzenie imiennych wykazów drużyn,

ˇ  Przy współudziale sędziego głównego i sędziów konkurencji sprawdzenie urządzenia
placu, stanu sprzętu na torach, a także systemu zaopatrzenia w wodę do ćwiczeń,

ˇ  Usuwanie przed rozpoczęciem zawodów oraz podczas ich trwania dostrzeżonych przez
sędziego głównego zawodów nieprawidłowości utrudniających przeprowadzenie
ćwiczeń. Usterki muszą być odnotowane w protokole sędziowskim.

 

10. DOKUMENTACJA ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH


Dokumentację zawodów stanowią:

ˇ  Zgłoszenie drużyny do zawodów (zał. Nr 1),

ˇ  Lista startowa drużyn uczestniczących w zawodach (zał. Nr 2),

ˇ  Arkusz ocen drużyny (zał. Nr 3),

ˇ  Protokół końcowy sędziego głównego zawodów (zał. Nr 4).

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Na zawodach wszystkich szczebli należy ustalić kolejność zajętych miejsc przez startujące drużyny. W zawodach krajowych drużyny otrzymują odpowiednio medale złote, srebrne i brązowe. Na zawodach wszystkich szczebli drużyny otrzymują - za czołowe lokaty - dyplomy. Dla uhonorowania drużyn należy przewidywać również nagrody rzeczowe, puchary itp. Rodzaj i ilość tych nagród ustala organizator zawodów.

 

Zegar
 
Reklama
 
Oddaj Głos:)
 
Oddaj swój glos. Wpłyń na pozycje w Topliscie:) Ranking Stron Pożarniczych - oddaj swój głos!
Kalendarz
 
 
 
Unikalnych wizyt 47592 odwiedzający (108512 wejścia) Zapraszamy ponownie.
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
katalog stronkatalog stron